Řád tenisové školy RETURN
 1. Žákem TENISOVÉ ŠKOLY RETURN (dále jen TŠ) se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné.
 2. Školné se hradí 1) v hotovosti trenérovi na příslušném tréninkovém středisku; 2) převodním příkazem, nebo složenkou na účet TŠ. Školné je splatné nejpozději do 14 dnů od začátku čtvrtletního kurzu. Ke školnému, které bude uhrazeno až po tomto termínu bude připočten manipulační poplatek 100,- Kč.
 3. Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokynů trenérů.
 4. Žák TŠ musí být úrazově pojištěn. Za případné úrazy, ke kterým může během tréninku dojít nenese TŠ žádnou odpovědnost.
 5. Žák TŠ je povinen opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv.
 6. Za věci odložené v šatnách TŠ neručí. Cenné věci lze dát do úschovy k trenérovi.
 7. Žák TŠ nebude úmyslně poškozovat majetek TŠ ani majetek který má TŠ v užívání a případné vzniklé škody na vlastní náklady odstraní.
 8. V případě omluvené neúčasti, má žák po dohodě s trenérem nárok nahradit si zameškané hodiny v náhradním termínu v jiné tréninkové skupině.
 9. Skupinový trénink je účtován paušální částkou a jsou v něm zohledněny veškeré státem uznávané svátky a prázdniny.
 10. Pro žáky, kteří navštěvují tréninky pouze jednou týdně nabízí naše TŠ tzv. zvýhodněné školné. Konkrétní částky za jednotlivé kurzy Vám sdělí trenéři.
 11. Za nepříznivého počasí trénink odpadá. O konání tréninku případně způsobilosti terénu rozhoduje trenér. Školné se za neodehrané hodiny nevrací (viz bod 12.).
 12. Podzimní čtvrtletí bude rozšířeno o měsíc září. Z tohoto důvodu se školné navýší o částku odpovídající průměrné ceně za jeden měsíc a zároveň se sníží o část peněz za hodiny které odpadly z důvodu nepřízně počasí během jarního čtvrtletí.

ZPĚT

TŠ RETURN, Českobrodská 575, 190 11 Praha 9